S’acosten les festes de Nadal i el final de l’any, un moment en el que una gran majoria de les empreses fan regals d’empresa als seus clients o treballadors, o inclús rebre’ls dels nostres proveïdors més destacats. Aquest intercanvi de regals es sol utilitzar per a la fidelització i la millora de la relació comercial o laboral, tot i que té les seves implicacions fiscals que tot empresari hauria de conèixer: Es pot desgravar el cost d’aquests regals d’empresa? Ha de fer-se constar l’import del regal a l’IRPF dels treballadors que el reben?

 

TRIBUTACIÓ A L’IMPOST DE SOCIETATS 

Segons indica la normativa vigent, el cost dels sopars d’empresa- ja siguin amb clients, proveïdors o amb els treballadors- sí que es poden deduir a l’Impost de Societats ja que aquest tipus d’activitat està permesa. En el cas dels regals físics en principi no es poden deduir a l’Impost de Societats si s’entén que són liberalitats.

Això consta a la Llei de l’Impost de Societats, encara que té les seves excepcions. En aquesta mateixa llei, s’indica que aquests donatius o liberalitats no són despeses deduïbles fiscalment, excepte aquells que es realitzin per a atenció a clients o proveïdors o aquells que es facin als treballadors de l’empresa any rere any.

Això indica que, si són regals que es fan cada any, es poden deduir a l’Impost de Societats, utilitzant com a demostració la presentació de les factures rebudes per aquest concepte els anys anteriors. Això sí, hi ha una limitació en l’import a deduir. No es poden deduir despeses per regals d’empresa que sobrepassin el límit de l’1% de la xifra neta de negocis del període impositiu. En cas de que una empresa sigui de nova creació o vulgui començar ara a fer regals d’empresa als seus clients, proveïdors o empleats, no podrà deduir-ne les despeses el primer any, podent començar a deduir-los a partir del segon any.

L’altra excepció feia referencia a les atencions a clients, però, què es considera com a atencions a clients? A la Llei de l’Impost de Societats s’estableix que es poden deduir les despeses per relacions publiques amb els clients o proveïdors, així com les despeses per a augmentar vendes, ja sigui directa o indirectament. Com que els regals d’empresa tenen l’objectiu de fidelitzar el client i millorar la relació comercial amb ell, així com la promoció indirecta de vendes de productes, podem deduir que els regals d’empresa són despeses deduïbles a l’Impost de Societats.

 

COM POT UN AUTÒNOM DEDUIR AQUESTES DESPESES?

En el cas dels autònoms, no estan acollits a l’Impost de Societats, sinó que ho fan a través de l’IRPF. En aquest cas, ens trobem en una situació molt similar, on aquestes despeses es poden desgravar si es compleix amb el que hem indicat per al cas de les societats.

 

TRIBUTACIÓ A L’ IVA

És important tenir en compte que l’IVA dels regals de Nadal no és deduïble, excepte en els casos en què l’empresa que fa l’obsequi es dediqui a la fabricació o comercialització dels productes que s’hi inclouen. Tampoc és deduïble l’IVA de les despeses dels sopars de Nadal. Així s’indica a l’article 96 de la Llei de l’IVA: “No podran ser objecte de deducció (…) els béns o serveis destinats a les atencions a clients, assalariats o terceres persones”.

Tot i això, existeixen algunes excepcions al que hem dit anteriorment:

  • Les mostres i objectes publicitaris sempre i quan l’import de totes les donacions a un mateix destinatari no superi els 200€ anuals.
  • Les entregues gratuïtes d’impresos o altres objectes publicitaris. Estan considerats com a tal aquells objectes sense valor comercial que portin visible el nom de l’empresari o professional que ha fet la donació. A més, és necessari que a l’albarà o factura que emeti el proveïdor hi consti el seu ús publicitari, indicant de forma clara que porten la serigrafia del logo o nom comercial de l’empresa per a poder demostrar-ho davant de l’Agència Tributària. Alguns exemples de objectes publicitaris podrien ser les agendes, els bolígrafs, calendaris,…

 

En el cas de la Loteria de Nadal que en alguns casos es regala a clients, proveïdors o empleats, se’n poden deduir les despeses sempre i quan es demostri que és una despesa realitzada per a relacions publiques. Això sí, es recomana tenir constància de totes les entregues de bitllets per a aquests sortejos nadalencs.

 

COM TRIBUTEN ELS REGALS D’EMPRESA A LES NÒMINES DELS TREBALLADORS?             

La normativa vigent considera els regals d’empresa als treballadors com a retribucions en espècie i, per tant, s’han d’incloure a la nòmina dels treballadors que els reben. Aquestes retribucions en espècie s’han d’incloure a la base de cotització i realitzar els corresponents pagaments a compte de l’IRPF mitjançant el model 111.

Això, significa que el treballador percebrà un abonament de la nòmina del mes corresponent amb un import menor al de qualsevol altre mes degut al pagament a compte per l’entrega del regal de Nadal.

Els treballadors han d’assegurar-se de que s’incloguin a la nòmina i al certificat de retencions que solen entregar les empreses per a facilitar la confecció de la declaració de l’IRPF, tot i que també es pot comprovar consultant les dades que ens ofereix l’Agència Tributària per a complimentar la declaració.

En cas de que qui rebi el regal sigui un client en comptes de un treballador, aquest haurà d’incloure’l a la declaració de l’IRPF com a donació en comptes de com a salari en espècie. En aquest cas s’haurà d’aplicar l’Impost de Successions i Donacions.

Tot i que la teoria indiqui que els regals d’empresa als treballadors o clients han de declarar-se seguint el descrit anteriorment, les empreses solen comptabilitzar-los com a una despesa personal més, sense incloure’ls a la nòmina. Tot i això, l’Agència Tributària ha advertit en múltiples ocasions que els regals de Nadal han de tributar a l’IRPF com un increment de patrimoni.